You are using an old version of Internet Explorer.Please considering updating to a recent version in order to fully enjoy it. ×

Tất cả những drivers mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục để bạn tải về. Trước khi tải về, hãy chắc rằng bạn đã đọc và hiểu rõ các hướng dẫn kèm theo.

Lưu ý: Tất cả các file hướng dẫn và driver được lưu trữ dưới dạng tự giải nén. Hãy mở chúng để hoàn tất cài đặt.

  • E1660SW

  • E2060SWD

  • 22E1H

  • E970SWN

  • 22B1HS

  • 20E1H

  • E2070SWN

  • 24V2Q

  • E2470SWH

  • G2460VQ6

  • I2490VXQ

  • C24G1

  • I2381FH

  • PDS241

  • 24B1XHS

  • 24E1Q

  • 24G2

  • AG273QCX

  • 27V2Q

  • C27G1

  • I2781FH

  • 27E1H

  • C27V1Q

  • 27B1H

  • 27G2

  • I2777FQ

  • C2789FH8

  • E2770SH

  • AG322FCX

  • AG322FCX1

  • C32G1

  • G3908VWXA

  • C32V1Q

  • Q32V3/WS

  • CU34G2X

  • C4008VU8

  • AG353UCG

  • AG493UCX