You are using an old version of Internet Explorer.Please considering updating to a recent version in order to fully enjoy it. ×

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  • Bản quyền © AOC 2012.
  • AOC và AOC logo đăng ký tên thương mại là AOC.
  • ATất cả các sản phẩm và tên công ty được đề cập tại web site của AOC đều là tên thương mại riêng.

Việc Thoái Thác

  • AOC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các lỗi kỹ thuật hay biên tập hay lỗi thiếu sót về nội dung trong tài liệu này, hay do hỏng hóc ngẫu nhiên từ việc trang bị tài liệu.
  • AOC không đại diện cho bất kỳ điều gì về các web site khác mà bạn truy cập qua web site này. Các web site này độc lập với AOC và AOC không phụ trách nội dung của các web site khác. Một đường dẫn tới một web site khác không có nghĩa rằng AOC xác thực hay chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hay việc sử dụng web site đó. Điều đó thuộc trách nhệm của người sử dụng, không phải AOC, để phòng ngừa các trang web kết nối đến nhằm xâm nhập virus, Trojan horses hay các mục khác của một bản thảo tiềm ẩn nhiều hư hại.
  • AOC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRÊN BẤT KỲ PHƯƠNG DIỆN NÀO VỀ NHỮNG HẬU QUẢ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT HAY VỀ NHỮNG HƯ HẠI KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, HAY MỌI WEBSITE KHÁC, KỂ CẢ KHÔNG CÓ SỰ HẠN CHẾ, BỎ QUA CÁC LỢI ÍCH, KINH DOANH GIÁN ĐOẠN, THẤT THOÁT CÁC CHƯƠNG TRÌNH HAY DỮ LIỆU KHÁC, THẬM CHÍ CỐT ĐỂ AOC NHẬN ĐỊNH RÕ VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG HƯ HẠI NÀY.
  • Sản phẩm, đặc tính, chi tiết kỹ thuật và các điều kiện tại trang này là chủ đề mà AOC có thể quyết định thay đổi bất kỳ khi nào mà không cần thông báo trước.